Καλωσήλθατε στο Ι.Ε.Κ Νεάπολης!

Το Ι.Ε.Κ. Νεάπολης εδρεύει στην περιοχή Στρεμπενιώτη, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
Το Ι.Ε.Κ. προσβλέπει στην παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.
Η επιλογή των υποψηφίων καταρτιζόμενων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
Για την επιλογή των υποψηφίων στα δημόσια ΙΕΚ, λαμβάνονται υπόψη:

1. Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο βαθμός στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά.
2. Η ηλικία του υποψηφίου (μετά το 18ο έτος).
3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα που επέλεξε ο υποψήφιος.
4. Η οικογενειακή κατάσταση (παιδί πολύτεκνης οικογένειας, αναπηρία κ.τ.λ.).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι τυγχάνουν αναβολής από τη στράτευση.
Η φοίτηση στο Ι.Ε.Κ. διαρκεί 2,5 έτη, από τα οποία 2 έτη είναι οι σπουδές και 6 μήνες η πρακτική άσκηση. Η πρακτική άσκηση μπορεί να αντικατασταθεί από αποδεδειγμένη εμπειρία του σπουδαστή. Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο και το εαρινό εξάμηνο κατάρισης αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Η κατάρτιση, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες (15:00 - 21:00).

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται, τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στο Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.